Japan, Fukushima, Koriyama (sensor 300062)
Offline long

Not stored Not stored
31cpm 53cpm
0.093μSv/h 0.159μSv/h
Sensor:LND7318C
Model :Pointcast V1.0
Alarm :150
Share

Leave a Reply