Japan, Fukushima, Fukushima City, KunKunClub (sensor 100422)
オンライン

4分前 4年前
13cpm 395cpm
0.108μSv/h 3.278μSv/h
Sensor:LND 7128
Model :Pointcast V1.0
Alarm :150
Share

コメントを残す