Japan, Fukushima, Koriyama (sensor 300061)
オフライン(長)

格納されていない 格納されていない
41cpm 247cpm
0.123μSv/h 0.740μSv/h
Sensor:LND7318U
Model :Pointcast V1.0
Alarm :150
Share

コメントを残す