Japan, Fukushima, Fukushima City, KunKunClub (sensor 100421)
オンライン

22分前 4年前
41cpm 235cpm
0.123μSv/h 0.704μSv/h
Sensor:LND 73126
Model :Pointcast V1.0
Alarm :150
Share

コメントを残す