Japan, Fukushima, Koriyama (sensor 300061)
Offline short

1 hour ago 9 months ago
42cpm 247cpm
0.126μSv/h 0.740μSv/h
Sensor:lnd_7318u
Model :Pointcast V1.0
Alarm :150
Share

Leave a Reply

CAPTCHA