Japan, Tokyo Setagaya, Tamagawa, SORACOM (sensor 100182)
Online

3 mins ago 8 months ago
16cpm 27cpm
0.133μSv/h 0.224μSv/h
Sensor:LND712
Alarm:

Leave a Reply