Japan, Tokyo Setagaya, Tamagawa, SORACOM (sensor 100181)
Online

2 mins ago 10 months ago
50cpm 77cpm
0.150μSv/h 0.231μSv/h
Sensor:LND7318
Alarm:
Share

Leave a Reply

CAPTCHA