Japan, Tokyo Setagaya, Tamagawa, SORACOM (sensor 100181)
Online

3 mins ago 4 months ago
54cpm 77cpm
0.162μSv/h 0.231μSv/h
Sensor:LND7318
Alarm:

Leave a Reply