Japan, Fukushima, Aizu Wakamatsu, Eyes Japan (sensor 101)
Online

1 min ago 1 year ago
43cpm 203cpm
0.129μSv/h 0.608μSv/h
Sensor:LND7318
Alarm:
Share

Leave a Reply

CAPTCHA