Japan, Fukushima, Aizu Wakamatsu, Eyes Japan (sensor 101)
Online

3 mins ago 8 months ago
41cpm 203cpm
0.123μSv/h 0.608μSv/h
Sensor:LND7318
Alarm:

Leave a Reply